اساسنامه مرکز تحقیقات

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات مواد دندانی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که دراین اساسنامه مرکزتحقیقات نامیده میشود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف
1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم مواد دندانی
2. انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مواد دندانی
5. ترغیب تشویق و بکارگیری محققین
6. کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مراکز عبارتند از:
الف –شورایعالی : اعضاء هیات موسس به همراه چهار نفر از اعضاء هیات علمی واحد دندانپزشکی به پیشنهاد رییس مرکز
ب –رئیس مرکز

ماده 4- هیات موسس: 5 نفر

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد
1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
2. تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
4. بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5. تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات
6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.
ماده 8: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند
ماده 9- منابع مالی مرکز :
الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص


ارزش ها Values:
اين مرکز با ايجاد بستري مناسب علمي – پژوهشي براي حفظ و ارتقاي سلامت جامعه با رعايت اخلاق پزشکي و حرفه اي در عرصه فعاليت تلاش خواهد نمود تا با اتکاء به خداوند متعال و دعوت و همکاري از محققين در محيطي صميمي براي فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي به منظور ارتقاء کيفيت و کميت فعاليتها، تلاش در جهت بالا بردن جايگاه والاي محقق و تحقيق و ارتقاي سطح سلامت جامعه گامي مؤثر بردارد.
برنامه استراتژيک
پژوهش
از مهم ترين فعاليت هاي مرکز، بررسي کارشناسي و تصويب طرح هاي پژوهشي و ايجاد بستر مناسب جهت مجريان طرح هاي تحقيقاتي پژوهشي مي باشد. اين مرکز با تشکيل کميته هاي علمي و کمک از افراد متخصص فعاليت هاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد.
آموزش
برگزاري سمينارها و همايش هاي داخلي و بين المللي جهت انتقال نتايج پژوهش در حيطه علم مواد دندانی
برگزاري دوره هاي بازآموزي
تسهيل تلفيق فعاليت هاي آموزشي – درماني با پژوهش
همکاري
ساماندهي تشکيلات و فرآيندهاي مرکز
توافق با ذينفع هاي در مورد اولويت هاي پژوهشي و سوق دادن فعاليت هاي پژوهشي مرکز در اين جهت
جذب منابع ملي و بين المللي (اعم از منابع مالي و انساني)
همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و آموزشي ساير کشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران
همکاري با مديران و سياستگزاران ارائه خدمات سلامت جهت کسب حمايت در انجام پژوهش
اطلاعات و ارتباطات
برگزاري سمينارها علمي – پژوهشي داخلي و بين المللي
تقويت ارتباطات علمي – پژوهشي با دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي داخل و خارج از کشور
ايجاد انگيزه

کارگاه های آموزشی

  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  • s01
  •  
    s01

عضویت در خبر نامه

عضـویت در خبرنامه مرکز تحقیقات مواد دندانی واحد دنـدانپزشکی

ارتباط با مرکز تحقیقات

تهران - خیابان پاسداران - نیستان دهم - واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان شماره 2 ، مرکز تحقیقات مواد دندانی